phầm mềm, tiện ích văn phòng, phần mềm bản quyền, các driver hữu ích